SIA NEW ROSME
Privātuma Politika
1. Vispārīgie jautājumi.

SIA “DEJA VU”, reģistrācijas numurs: 40003138919, juridiskā adrese: Zaļā iela 7, Garkalne, LV2137, Latvija, LV-2137, LV-1045 (turpmāk – ROSME), kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības. DEJA VU izpilda Regulas prasības Latvijā.

Pārziņa kontaktinformācija: e-pasta adrese: info@rosmelingerie.com, telefona nr.: +371 67 559 041.

Šī Privātuma politika izskaidro mūsu klientiem, kā DEJA VU apstrādā fizisko personu datus, interneta vietnē www.rosmelingerie.com (turpmāk – interneta vietne) un sniedzam ar to saistīto informāciju.

ROSME iegūst personas datus, nodrošinot to turpmāku konfidenciālu apstrādi, apriti un glabāšanu un piemērojot attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

2. Personas datu ieguves avoti, apstrādes mērķi un tiesiskie pamati.

ROSME interneta vietnē iegūst Jūsu personas datus, kurus:

norādāt, izveidojot reģistrēta lietotāja profilu vai labojot šos datus;

veicot pirkumus tiešsaistē;

sazinoties ar tiešsaistes kontaktu formas starpniecību.

ROSME neiegūst personas datus no trešajām personām.

ROSME apstrādā klientu personas datus turpmāk norādītajiem mērķiem un apstrādes tiesiskajiem pamatiem.

datu subjekta piekrišana.

Pirkumus interneta vietnē var veikt tikai reģistrēti lietotāji. Interneta vietnes jauna lietotāja profila izveidošanai iegūtie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese tiks automātiski izmantoti iegādāto preču piegādei, kad vietnes lietotājs būs izdarījis pirkumu interneta veikalā. Lai nesagādātu problēmas ar sūtījuma piegādi, lūdzam reģistrējoties norādīt pareizus personas datus.

Jauna lietotāja reģistrācijas gaitā norādītā e-pasta adrese tiks automātiski izmantota jaunumu nosūtīšanai, ja lietotājs pirms reģistrācijas ir atzīmējis piekrišanu jaunumu saņemšanai.

Sagatavošanās preču pārdošanas darījuma noslēgšanai, darījuma noslēgšanai un preču piegādei.

Lai noformētu, apstrādātu piegādātu Jūsu apmaksātās preces, DEJA VU apstrādās Jūsu, kā reģistrēta lietotāja personas datus kopā ar iegādāto preču informāciju. Preču iegādes ietvaros papildus tiks apstrādāts darījuma numurs. Ja apmaksāsiet pirkumu ar dāvanu karti, pie Jūsu pirkuma datiem tiks saglabāts dāvanu kartes kods.

ROSME pirms piegādes var sazināties ar Jums, lai pabeigtu darījuma noformēšanu vai nodotu informāciju piegādes uzņēmumiem. Tāpēc visi iepriekš minētie dati tiek izmantoti arī, lai ar e-pasta paziņojumu informētu Jūs par pasūtījumu statusu, sagatavotu rēķinus un kredītrēķinu. Jūs tiksiet ar e-pasta starpniecību informēti arī par to, kad pasūtījums ir apstiprināts, gatavs piegādei, piegādāts, atcelts, nav izpildīts, iespējamas saņemt to pēc neveiksmīgas izpildes, u.tml.).

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei.

ROSME noteiktu laiku saglabā informācijas sistēmā veiktos darījumus un piegādes neatkarīgi no lietotāja profila datu dzēšanas, lai izpildītu grāmatvedības normatīvo aktu prasības.

Ja pircējs vēlas atdot nopirkto preci, realizējot likumā noteiktās atteikuma tiesības, vai, atgriezt preci pēc konstatētiem trūkumiem, DEJA VU saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apstrādā atteikuma veidlapu, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, preces nosaukums, kods.

ROSME tiesiskās intereses nodrošināšanai.

Lai sniegtu atbildes uz ar DEJA VU kontakta formas starpniecību iesūtītajiem jautājumiem, nepieciešams personas vārds, e-pasta adrese un jautājuma formulējums. Jūsu iesūtītais jautājums tiks izskatīts, lai sniegtu atbildi.

Ja interneta vietnes lietotājs ir iegādājies preces, DEJA VU saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu izsūta uz lietotāju reģistrēto e-pasta adresi jaunumus, ja lietotājs pirms tam nav atteicies no jaunumu saņemšanas. Šādos gadījumos DEJA VU izsūta jaunumus arī tad, ja lietotājs nav īpaši tam piekritis. DEJA VU neizsūta jaunumus, ja lietotājs izmanto tiesības atteikties no sūtījumu saņemšanas.

E-pasta adrese tiek izmantota lietotāja paroles atjaunošanai gadījumos, ja lietotājs neatceras vai ir nozaudējis lietotāja paroli. Šādā gadījumā uz lietotāja e-pastu tiek nosūtīta saite, lai mainītu paroli.

3. Personas datu glabāšanas ilgums.

ROSME glabā personas datus, ievērojot šādus principus:

Lietotājs nav atsaucis piekrišanu vai iebildis pret personas datu apstrādi

ROSME saskaņā ar likumu pastāv juridisks pienākums datus glabāt

ROSME ir nepieciešams izpildīt preču piegādes darījumu

ROSME ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses, kas ir svarīgākas par datu subjekta tiesībām.

ROSME neglabā preču darījumu datus ilgāk, kā 3 gadus, no jebkura pasūtīto preču piegādes datuma.

 Ja lietotājs ilgāk nekā 3 gadus nepiesakās savā profilā, tas tiek dzēsts.

Kur nepieciešams DEJA VU pielietos dzēšanas vai anonimizēšanas metodes, lai neapstrādātu personas datus, ja ir zudis apstrādes tiesiskais pamats.

Gadījumā, ja lietotājs pieteikto pasūtījumu vairs nevēlas turpināt, šādu iesūtītā pasūtījuma informāciju DEJA VU izdzēš pēc pasūtījuma atteikuma saņemšanas. Ja pasūtījumu pārtrauc procesa laikā līdz pasūtījuma apstiprināšanai, pasūtījuma dati nekur nesaglabājas.

 Sniedzot atbildes uz jautājumiem par precēm, pasūtījumiem un ar to saistīto informāciju, kas iesūtīti ar kontaktu formas starpniecību, sarakste ar klientu tiek dzēsta sešu mēnešu laikā.

4. DEJA VU klienta personas datu saņēmēji.

ROSME var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu, tai skaitā interneta mājas lapas uzturēšanas un funkcionēšanas mērķiem. DEJA VU klienta personas datiem var būt piekļuve DEJA VU darbiniekiem, apstrādātājiem, apakšuzņēmējiem, preču piegādātājiem.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

5. Interneta vietnes lietotāja, kā datu subjekta tiesības.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem un citas tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt savu personas datu apkopojumu, kuru DEJA VU par Jums apstrādā. Lietotāja personas dati ir aplūkojami pēc lietotāja reģistrācijas interneta vietnē.

Turpmāk minētajos gadījumos Jums ir vēl citas šādas tiesības:

Tiesība pieprasīt savu personas datu dzēšanu

Piekrišana ir atsaucama un reģistrēts lietotājs var dzēst visu savu profilu, aktivizējot attiecīgu komandu lietotāja vidē. Citos gadījumos personas datu dzēšanas lūgums tiek izpildīts tikai tad, ja personas datu apstrādei ir beidzies glabāšanas termiņš, vai tos nav pamata apstrādāt.

Tiesība iebilst pret personas datu apstrādi

Lūgums pārtraukt personas datu apstrādi noteiktam mērķim tiek izpildīts, ja personas datu apstrādes mērķis ir leģitīmā interese un DEJA VU intereses nav svarīgākas par Jūsu tiesībām uz datu aizsardzību.

Tiesība lūgt savu personas datu labošanu un apstrādes ierobežošana

Ja Jūsi sniegtie personas dati ir kļūdaini, lūgums labot savus personas datus tiks izpildīts, ja DEJA VU ir iespēja pārliecināties par pareizajiem personas datiem. Jūs varat lūgt ierobežot personas datu apstrādi uz noteiktu laiku, kamēr tiek izskatīts jautājums saistībā ar Jūsu personas datiem.

Lai saņemtu informāciju par saviem personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, Jums jāraksta pieprasījums elektroniskā formā uz info@rosmelingerie.com vai rakstisks pieprasījums uz SIA “DEJA VU”, Hanzas iela 18, Rīga, LV-1045.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

6. Izmaiņas Privātuma politikā.

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 01.decembra.

ROSME ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā Privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē: www.rosmelingerie.com.

7. Sīkdatņu politika.

Šī sīkdatņu politika (turpmāk – Politika) nosaka, kādā veidā SIA “DEJA VU” (40003138919, juridiskā adrese: Zaļā iela 7, Garkalne, LV2137, Latvija, LV-2137, LV-1045) (turpmāk – ROSME) izmanto sīkdatnes savās interneta vietnēs.
ROSMES Politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta un visas izmaiņas tiks publicētas ROSMES tīmekļa vietnē. Attiecībā uz sīkdatnēm DEJA VU ievēro Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1 panta prasības.
7.1 Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir teksta datne (bet ne programma), kas tiek ievietota tīmekļa vietnes lietotāja datora vai citas ierīces interneta pārlūkprogrammā, kas ļauj atpazīt lietotāja pārlūkošanas darbības tīmekļa vietnē.
Sīkdatnes parasti tiek izmantotas, lai uzlabotu attiecīgās tīmekļa vietnes darbību, piemēram, atvieglotu informācijas lejupielādi vai attiecīgās mājas lapas sadaļu ātrāku pieejamību un atbilstošas informācijas atspoguļošanu. Sīkdatņu mērķus nosaka attiecīgās interneta vietnes uzturētājs.
7.2  DEJA VU sīkdatnes un to mērķi.

ROSME izmanto sīkdatnes, lai atvieglotu ROSMES interneta vietnes pārlūkošanu, reģistrāciju interneta vietnē un, lai noteiktu, ka lietotājs ir iepazinies ar šo sīkdatņu politiku.
ROSME izmanto šādas funkcionālās sīkdatnes:
Sīkdatne Funkcija Sīkdatnes darbības termiņš
PHPSESSID Sīkdatnes tiek iestatītas, atbildot tikai uz Jūsu veiktajām darbībām, piemēram, valodu, valūtu, pieteikšanās sesiju, privātuma iestatījumiem. Jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu, kas bloķētu šīs sīkdatnes, bet tas var ietekmēt mūsu vietnes darbību. Līdz lietotāja sesijas beigām, jeb līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.
cookies
language
cookieconsent_status
cookieconsent_preferences_disabled

Kā jebkuras interneta vietnes apmeklējuma gadījumā DEJA VU iegūst un noteiktu laiku saglabā lietotāja interneta protokola adresi. DEJA VU neveic interneta vietnes lietotāju identifikāciju. ROSMES funkcionālo sīkdatņu darbības periods beidzās līdz ar pārlūka programmas aizvēršanu, izņemot sīkdatni, kas atbild par iepazīšanos ar šo politiku.
ROSME izmanto šādas analītiskās sīkdatnes, kuru ievietošanai un darbībai Jūs sniedzat savu piekrišanu:

Sīkdatne Funkcija Sīkdatnes darbības termiņš
_ga Šīs sīkdatnes ļauj mums mērīt apmeklētāju datplūsmu un skatīt datplūsmas avotus, apkopojot informāciju datu kopās. Tās arī palīdz mums uzzināt, kādi ir populārākie produkti un darbības mūsu veikalā. 2 gadi

7.3 Sīkdatņu dzēšana vai to ierobežošana.

ROSMES tīmekļa vietnes lietotājam ir iespēja pašam dzēst no savas ierīces atsevišķas vai visas saglabātās sīkdatnes. Šādā veidā arī tiek realizēta iespēja atteikties no piekrišanas sīkdatņu ievietošanai, ja tā iepriekš sniegta.
Lietotājs pēc izvēles var mainīt savas ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai pēc noklusējuma atteiktos no sīkdatnēm, dzēstu esošās sīkdatnes, saņemtu informāciju par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz ierīci, neļautu sīkdatnes saglabāt vai dzēstu tās tūlīt pēc ROSMES interneta vietnes aizvēršanas.
Izvēloties sīkdatņu dzēšanu vai pilnīgu bloķēšanu, ne tikai ROSMES tīmekļa vietne, bet arī citas tīmekļa vietnes var nedarboties pienācīgi. Tāpēc neiesakām pavisam atslēgt sīkdatņu funkciju.